C

 

camouflage n

álcázás, kendőzés, leplezés.

camouflage vt

álcáz, kendőz, leplez (kül., érzelmet, szándékot).

campaign

hadjárat, választási küzdelem.

capricious

szeszélyes, önfejű.

career

életpálya, pályafutás.

caring

gondoskodó, gondozó, figyelmes, óvó, törődő; ~ attitude gyöngéden figyelő, gondoskodó beállítódás, hozzáállás. 

case

eset; ~ history kórtörténet, esetleírás; ~ presentation esetbemutatás, esetvita; ~ study eseti, egyedi visgálat, esettanulmány; eseti kutató munka. 

cast

szerepet kioszt.

castration

férfiatlanítás, erejétől való megfosztás; ~ complex (Freud) a nemi szervek elvesztésétől való félelem.

categorical

feltétlen, határozott, félreérthetetlen, ellentmondást nem tűrő.

categorization

csoportosítás, osztályozás.

category

fogalomkör, osztály, -faj.

catharsis

érzelmi levezetődés, megkönnyebbűlés, tisztulás, feloldódás.

cathect

jelentőséget, fontosságot, értéket tulajdonít (vknek/vmnek), bizonyos érzelemmel viseltetik vmi/vki iránt; ~ed memory érzelmileg telített, rögzült, rögzített, rögződött emlék.

cathexis

(Besetzung) (érzelem)rögzülés, bevésődés; tárgymegszállás. 

censored

ellenőrzött <a tudatalatti ellenőrző hatalom által megtisztított, jóváhagyott>; ~ content álöltözetben megjelenő lelki tartalom.

censorship

tudattalan ellenőr(zés), ellenőrző tevékenység, önellenőrzés. 

challenge

kihívás, kétségbevonás; színvallásra, őszínteségre késztetés, próbatétel. 

character

jellem; ~ defences (a beteg jellemébe, személyiségébe) beépült elhárításmódok; ~ formation jellemfejlődés; ~ neurosis (a beteg jellemébe, személyiségébe) beépült idegbaj; ~ tests személyiségvizsgálat, jellemvizsgálat; ~ traits egyéni jellemvonások.

chemotherapy

gyógyszeres kezelés.

child-rearing

gyermekgondozás, gyermeknevelés.

choleric

ingerlékeny, indulatos, lobbanékony.

chronic

idült, állandó, tartós, megrögzött; ~ illness idült betegség.

circular

körkörös; ~ disease (manic-depressive) kóros hangulatváltás

classic(al)

ókori görög, latin, elsőrendű, kitűnő; ~ experiment a korabeli tökéletes kísérlet, kísérleti remekmű.

cliché

közhely, elkoptatott szólam.

client

beteg, segítséget kereső ember; ~-centred therapy emberközpontú, betegközpontú, a segítséget kereső emberre összpontosító gyógykezelés. Carl Rogers így nevezte el saját módszerét.

cling

belekapaszkodik, megkapaszkodik, csüng, ragaszkodik, tapad. 

clinical

kórtüneti, kórházi, orvosi; ~ discussion eset(ek) megvitatása, esetmegbeszélés; ~ examples kóresetek, kórtüneti esetek mint példák; ~ interview (Piaget) kórlélektani, orvosi kikérdezés, beszélgetés; ~ judgement gyógyászati, orvosi állásfoglalás, értékelés, vélemény; ~ material kóreset anyag, kórtüneti esetek anyaga; ~ paper (kór)esettanulmány, kórtüneti vagy gyógykezelési tanulmány, esetekről szóló (vizsga)dolgozat, előadás <ellentétben az elméleti dolgozattal, előadással>; ~ psychologist lelki kórtünetekben, lélekgyógyászatban, lelki kezelésben képzett szakosodott szakember; ~ psychology kórlélektan, kórtüneti, gyógytani lélektan; ~ situation gyógyászati, kezelési helyzet.

cloak

palástol.

co-action

~ effect (Floyd Allport) együttes cselekvés hatása.?

code

jel, jelrendszer; elaborated ~ user kidolgozott, teljes jelrendszer használója; linguistic ~s (Basil Bernstein) nyelvi jelrendszer; restricted ~s kihagyásos, korlátozott (nyelvi) jelrendszer.

cogitate

töpreng.

cognition

megismerés.

cognitive

megismerő, ismeretelméleti, megismeréselméleti; ~ balance gondolkodási egyensúly; ~ centres agyi központok; ~ restructuring (Aaron Beck) megismerési, tudati, gondolati átszervezés; ~ social learning theory (Aaron Beck) megismerési társas tanulás elmélet; ~ system megismerő rendszer; ~ therapy megismerő lelki kezelés, gondolkodás-kezelés, gondolkodás központú kezelés.

cohesive

egybetapadó; ~ group egybeforrott, összeérett, összetartozó csoport.

cohesiveness

egybetapadás, összetapadás, összetartozás.

collective fn

együttes, (munka)közösség; 

collective mn

együttes, közös, köz-, kölcsönös;közösség(i), ~ unconscious (Jung) társadalmi, tömeg tudattalan, az emberiség közös tudattalanja.

collude

akaratlanul, tudattalanul, hibásan, tévesen összejátszik; együttműködik.

collusion

akaratlan, tudattalan, hibás, káros, téves együttműködés (pl. vmnek az elleplezésére).

comfort

kényelem, biztonság, vigasz; contact ~ érintkezés adta biztonság

commitment

elköteleződés

common context

általános, közös összefüggés. 

communication

közlés, hír, értesítés, bejelentés, kijelentés, beszélgetés, tájékoztatás.

comparative

összehasonlító [módszer, nyelvtan, bonctan], visyonzlagos; ~ psychology összehasonlító lélektan.

complex fn

képzetkör; zavar, lelki görcs; ~ of inferioriy kisebbrendűségi, fogyatékossági, kisebbértéküségi érzés, zavar; Oedipus ~ Ödipus zavar; persecution ~ üldözési zavar.

complex mn

összetett, bonyolult. 

complexity

bonyolultság; összetettség.

compliance

engedékenység.

compliant

alkalmazkodó, engedékeny, megalkuvó, készséges, szolgálatkész.

complicated

bonyolult, körülményes.

component

factor összetevő, alkotó tényező; szerkezeti tényező. 

compromise fn

(békés) megegyezés, elsímitás; kiegyezés; ~ formation engedményképződés, kiegyezésképződmény, kiegyenlítődés <az indulat és az elfojtó erő között>.

compulsive

kényszer-; ~ neurosis kényszerképzetes idegbaj, lelki baj; ~ talking beszédkényszer; kényszeres beszéd.

conceal

titkol, rejteget <pl. meghatottságát, múltját>, leplez <kül., érzelmet, szándékot, hibát>, elleplez.

concentrate

összpontosít (pl. figyelmet).

concomitant

kísérő, együtt előforduló, velejáró, társ-.

condensation

(Verdichtung) sűrítés, tömörítés.

condition

(Elliot Aronson és Darwyn Linder): gain ~ javuló vélemény feltétele; negative ~ rosszabbodó vélemény feltétele; positive ~ kedvező feltételek, helyzet.

condition vb

válaszfolyamatot felépít.

conditional

feltételes.

conditioned

feltételes??, ~ emotional response (Eysenck) feltételhez kötött érzelmi válasz.

conditioning

classical ~ egszerű válaszfelépítés; higher order ~ magasabb rendű, összetett válaszfelépítés; operant ~ jutalmazó tanulás, válasz felépítése, megerősítése egy megerősítő ingerrel; verbal ~ ?;

conduct

magatartás, viselkedés; ~ required elvárt, megkövetelt viselkedés. 

conductor

karmester, vezető, irányító; group ~ (Foulkes) csoport rendező <a csoportelemző, a nem vezérlő, nem uralkodó gyógyász>.

confederate

szövetséges, cinkos, bűntárs; ~ of the experimenter beépített alany, a kísérletező beavatottja (vö. naive subject

conference

tanácskozás, értekezlet, vitaülés; national ~ országos értekezlet, tanácskozás; international ~ nemzetközi értekezlet, tanácskozás.

confidentiality

titoktartás.

configuration

alakzat, szerkezet.

confirmed

megrögzött <akit nem lehet megváltoztatni>. 

conflict

(össze)ütközés, viszály, harc, küzdelem, tusa. psychic ~ lelki viszály; ellentétes lelki erők harca, ütközés, viszálya; meghasonulás.

conformity

(társas) alkalmazkodás, beilleszkedés; ingratiational ~ (Leon Mann) megkedveltető alkalmazkodás; informational ~ (LM) tájékoztató alkalmazkodás; normative ~ (LM) irányított alkalmazkodás.

confound

összezavar, zavar.

confusion

összeyavarás, zűrzavar; ~ of tongues nyelvzavar (pl. a felnőttek és a gyermekek között).

congress

ld., conference.

conjure

felidéz, megjelenít.

connection

összefüggés, összekötés. összekapcsolás, kapcsolat.

consciousness

tudat(osság); level of ~ a tudat(osság) szintje; tudatszint; tudat színvonal. 

consensus

(Harold Kelley) egységesség, általános megegyezés, egyhangúság.

conservation

megőrzés, fenntartás; ~ skills (Piaget) ??;

consistency

állandóság.

constant attitude

rögzült, megrögzött beállítottság, hozzáállás, magatartás. 

constitutional

alkati, szervi.

constriction

összeszorulás, összehúzódás, beszűkítés, összeszorítás, összehúzás; leszűkítés, beszűkítés, zsugorítás.

construct

elmeszülemény, kiagyalt dolog, szerkesztés; personal ~ theory (George Kelly) személyes képzetek, rendszerek elmélete.

contact

érintkezés, kapcsolat.

container

(Bion, Jung) megóvó, megörző, védő, visszafogó, visszatartó tartály.

contingency

esetlegesség, eshetőség, lehetőség, véletlenség, előre nem látott esemény; ~ model (Fred Fiedler) esetlegességi minta.

contraindication

ellenjavallat.

contribution

adalék, hozzájárulás.

control fn

hatalom, fennhatóság, irányítás, uralom, felsőbbség, kénszer(ítés), felügyelés, megfigyelés, ellenőrzés, vezetés, kormányzás; ~ group összehasonlítási, viszonyítási csoport (kutatásnál a viszonyítás alapját képező csoport); ~ mechanism (kormány)szerkezet, folyamatvezérlő, ellenőrző, irányító, megfigyelő, szabályozási berendezés, rendszer.

control ign

ellenőriz, megvizsgáll, irányít, szabályoz, megszab, megállapít, uralkodik, kormányoz, felügyel, megfékez, kézben tart, legyőz, leküzd, elnyom, elfojt, visszatart, elállít, csillapít.

controlling

uralkodó, vezénylő, vezérlő; ~ mother uralkodó, parancsolgató, vezénylő, vezérlő, felügyelő anya.

conventional

átlagos, elfogadott, elvárt, megszokott, szokásos, szerződésszerű, megbeszélt; post~ (Kohlberg) átlagoson túli; pre~ (Kohlberg) átlagos előtti.

conversion

átalakítás, átváltoztatás, átváltás; átfordítás <az elfojtott indulatok, ösztönök megnyilvánulása testi tünetekben>.

convulsion

görcs, rángás, vonaglás.

coo ign

turbékol, gőgicsél, gügyög.

co-ordination

összhangbahozás, elrendezés; ~ of muscles izommozgás összhangolása

corrective

javító, enyhítő, helyesbítő, helyrehozó; ~ emotional experience (Alexander & French) helyreállító, javító érzelmi élmény (megismerés, tapasztalat, tapasztalás).

correlation

viszonylagossági, kölcsönösségi (viszony)összefüggés

cost-effectiveness

értékarányosság <pénz-, idő-, stb. befektetésére vonat kozólag>.

couch

(Freud) heverő

countertransference

viszont(indulat)áttétel. 

co-variation

~ model (Harold Kelley) együttes előfordulás elmélete

cover fn

fedő, takaró; ~ figure fedőalak, helyettesítő személy <álomban>; ~ memory (Deckerinnerung) fedőemlék.

cover up ign

elleplez, leplez <kül., érzelmet, szándékot>.

creative

alkotó, teremtő; ~ skills alkotóképesség.

crisis

válság; ~ intervention válságsegély, válságon átsegítő gyors beavatkozás <gyors segítő, támogató lelki beavatkozás válságos helyzetben>.

criterion

ismérv; meghatározó, megkülönböztető jegy; döntő tényező, ld. touchstone.

critical

bíráló, ígényes, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, válságos, határ-; ~ period döntő, fontos, veszélyes időszak.

cross-cultural

népek, népcsoportok közötti összehasonlító (pl. kutatás, tanulmány).

cross-section

keresztmetszet; ~al study keresztmetszeti vizsgálat.

culture

műveltség, művelődési kör, művelődésrendszer, nép, társadalom, értékrendszer, szokásrendszer, életrendszer, életközösség.

curative

gyógyító; ~ factors gyógytényezők.

cybernetics

(Norbert Weiner) vezérléstan <villanyáramos közlőrendszerek, számítógépek stb. tanulmányozása>.

cycle

kör(forgás), szakasz; kor(szak); mondakör; ld. time.